HOME FOR NOW 
Katrine Visselbjerg Kristensen 
TLF:+45  2048 6855 
Mail: info@homefornow.dk
CVR: 40040544
  • Katrine Visselbjerg

FAKTA OM ONBOARDING / FACTS ABOUT ONBOARDING

Opdateret: 15. maj 2019

Onboarding fastholder og skaber resultater / Onboarding creates and maintains results


English below


Hvad er vigtigt for god onboarding.

At medarbejderen er i fokus/omdrejningspunktet for onboarding-processen.

At medarbejderen får en følelse af at fungere både på arbejdspladsen og i fritiden.

At medarbejderen får en grundig oplæring i arbejdsopgaverne.

At virksomhedens inddrages i onboarding-strategien.


Hvorfor onboarding?

Man kunne være tilbøjelig til at tænke, at onboarding er en stor tidsrøver fra det rigtige arbejde. Men nu hvor du alligevel har valgt at læse med her, så ved du at HOME FOR NOW vil kunne hjælpe dig og din virksomhed med at spare tid og penge og stadig sikre den nyansatte en god start på jobbet og søger for at de falder godt til i deres nye rammer.


Har du brug for at overbevise din leder, eller sidder du i en afdeling fyldt med skeptikere, der ikke kan se den konkrete værdi i struktureret onboarding, så får du her en række fakta, du kan præsentere for dem:FAKTA

Det koster en virksomhed ca. 500.000 kroner hvis en ny funktionæransat stopper

efter 4-6 måneder.


4% af alle nyansatte stopper efter en katastrofal første dag.


25% af alle nyansatte stopper inden der er gået et år.


Halvdelen af alle senior-ledere, som bliver hyret eksternt, forlader virksomheden

inden for halvandet år.


Der er 87% mindre risiko for, at en medarbejder forlader virksomheden i løbet af de første

12 måneder, hvis medarbejderen er engageret.


Effektiv onboarding øger medarbejdernes engagement med mere end 20%


Onboarding-programmer kan mindske time-to-performance med 60%


Kun 37% af organisationer fortsætter onboardingen efter en måned,

og kun 15% fortsætter processen efter den første dag .


Og 10% af alle organisationer har slet ingen onboarding-processer, mens kun 58% har klare jobbeskrivelser og forventninger til den nye, samtidigt med at kun 39% af alle organisationer sætter målsætninger for den nye.


Nyansatte er 58% mere tilbøjelige til at blive i virksomheden i mere end tre år,

hvis de har haft struktureret onboarding.


Kort sagt er struktureret, engagerende onboarding med til at tiltrække talentet,

fastholde medarbejderne og gøre dem effektive hurtigere. Hvis onboardingen ikke er ordentlig, bliver folk sjældent i en organisation længe.


Særligt de talentfulde medarbejdere er tilbøjelige til at smutte, måske fordi de har fået tilbudt flere stillinger, inden de takkede ja til jer.


Struktureret onboarding giver desuden et tilhørsforhold til arbejdspladsen i en fart, samtidigt med at det giver den nye medarbejder en følelse af forpligtelse over for virksomheden.


Kilde: Ann-Katrine Schepler, Learning & Implementation Consultant, samt onboarding-specialist i Learningbank.


Nederst finder du en filmWhat is important for good onboarding?

That the employee is in the focus / focal point of the onboarding process.

That the employee gets a feeling of working both in the workplace and in his spare time.

That the employee gets a thorough training in the work tasks.

That the company is involved in the onboarding strategy.

Why onboarding?

One might be inclined to think that onboarding is a great time waster from the right work. But now that you have nevertheless chosen to read here, you know that HOME FOR NOW will be able to help you and your company save time and money and still secure the new employee a good start at the job and seek to make them fall well in their new framework.

Do you need to convince your manager, or are you in a department filled with skeptics who cannot see the concrete value in structured onboarding, then you get a number of facts you can present to them:


FACTS

It costs a company approx. DKK 500,000 if a new salaried employee stops after 4-6 months.


4% of all new employees stop after a catastrophic first day.


25% of all new employees stop before a year has passed.


Half of all senior executives who are hired externally leave the company within one

and a half years.


There is a 87% less risk of an employee leaving the company during the first 12 months if the employee is engaged.


Effective onboarding increases employee engagement by more than 20%


Onboarding programs can reduce time-to-performance by 60%


Only 37% of organizations continue onboarding after one month, and only 15% continue

the process after the first day.


And 10% of all organizations have no onboarding processes at all, while only 58% have clear job descriptions and expectations for the new, while only 39% of organizations set targets for the new one.


New employees are 58% more likely to stay in the business for more than three years if they have had structured onboarding.


In short, structured, engaging onboarding helps attract talent, retain employees, and make them more efficient. If the onboarding is not proper, people rarely stay in an organization

for long.


Especially the talented employees tend to slip, perhaps because they have been offered more positions before they thanked yes to you.


Structured onboarding also gives a job to the workplace at a glance, while giving the new employee a sense of commitment to the company.


Source: Ann-Katrine Schepler, Learning & Implementation Consultant, and onboarding specialist in Learningbank.